PlayIt4ward-Furman University

Реферат сырты кыргызча

Кыргызский Язык Для Стран СНГ

https://i.imgur.com/Irjyzes.png※ Download: Реферат сырты кыргызча


В разделе «Дополнительные тексты» предлагаются как матери- алы для дополнительного ознакомительного чтения, так и тексты на русском и кыргызском языках, которые могут быть использо- ваны для заданий повышенной трудности: двусторонний перевод, устное и письменное реферирование на кыргызском языке, напи- сание эссе по проблематике текста и другие. Толстойдың айтуынша, «Соғыс және бейбітшілік» романын жазу үшін жинаған материалдары «бүкіл бір кітапхана» болған адамның творчестволық қиялының самғауына күшті әсер етеді. Исследование актуальных вопросов международного торгового права дает основание для того, чтобы выдвинуть следующие предложения по улучшению международной торговой политики Кыргызской Республики: 1.


реферат сырты кыргызча

Найдите в тексте фрагменты, подтверждающие тот факт, что: а эпос «Манас» является не только примером героической хроники; б «Манас» — результат коллективного творчества всего кыр- гызского народа; в существуют различные точки зрения относительно времени и условий создания эпоса «Манас»; г интерес к эпосу с годами только возрастает. Фонетика, лексика» 1990 , А. Таластын наны ушунчалык даамдуу экен дейсиң. Аны үстөмдүк кылуучу кыргыз урууларынан чыккан сулалелер бийлеген.


реферат сырты кыргызча

Кыргызский Язык Для Стран СНГ - Ошондой эле Дагестандагы табасаран тили да оор тилдердин катарына кирет.


реферат сырты кыргызча


Оформление титульного листа в програме Word
Буга чейинки окуу китептеринин айырмасы - «фразеологизмдер» деген терминдин колдонулушу, фразеологизмге берилген аныктаманын так, конкреттешкендиги, бул сөздөрдүн негизги жана кошумча мүнөздүү белгилери такталып, сүйлөө речинде колдонулушу көркөм чыгармалардан келтирилген көптөгөн мисалдар менен далилденип берилгендигинде. Уучубуз кур эмес», - деп жазган омоктуу оюу бар. Фразеологизмдердин составындагы ар бир компонент өз алдынча сөз катары колдонулбагандыктан, алардын жалпы суммасы бир маанини билдиргендиктен, ар бир компонент өз алдынча сүйлөм мүчөсү боло албастыгы келип чыгат. Ал эми кийинки эле мезгилде жашап өткөн тарыхый алп адамдар да бар. Мунусу бетиңди жуу дегени окшойт. Ал қиялдану мен мүндану — көңіл күйі. Ол тарының әр гектарынан 165-175 центнерге дейін түсім жинады. Таластын наны ушунчалык даамдуу экен дейсиң. Сонда жұрттың бәрі- ақ: «таң қалатын несі бар бұған? Найдите формы прошедшего определенного времени гла- гола, объясните их образование и употребление. Де- мек, жер сатуу түшүнүгү денесин сатуу түшүнүгү менен үндөш.

Views: 404

Tags: -, Кыргыз, Суперстан, Суперстан:, кыскача, тарыхы(, энциклопедия)

Comment

You need to be a member of PlayIt4ward-Furman University to add comments!

Join PlayIt4ward-Furman University

Up To Date Support

Total Money Raised  2011 -2017 :

$18,282.00

Total Items Donated:

- 37 Jackets

- 11 Blankets

- lacrosse equipment

- 20 pillow pets

© 2024   Created by PlayIt4ward.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service